வெள்ளி, 2 டிசம்பர், 2011

அறிவோம் ஹிந்தி - (2) மொழி கற்பிப்பான்


 
 
 
ஒன்று -  एक (ஏக்)


இரண்டு - ढो (தோ)


மூன்று - तीन (தீன்)


நான்கு - चार (சார்)


ஐந்து - पाँच (பாஞ்ச்)ஆறு - छै (ச்சே)


ஏழு - सात (ஸாத்)


எட்டு - आठ (ஆட்)


ஒன்பது - नौ (நௌ)


பத்து - दस (தஸ்)


பதினொன்று - कियारह (கியாரஹ்)


பன்னிரண்டு - बारह (பாரஹ்)


பதிமூன்று - तेरह (தேரஹ்)


பதினான்கு - चौदह (சௌதஹ்)


பதினைந்து - पन्ढ़्रह (பந்த்ரஹ்)


பதினாறு - शोलाह (ஷோலஹ்)


பதினேழு - सत्रह (ஸத்ரஹ்)


பதினெட்டு - अठारह (அட்டாரஹ்)


பத்தொன்பது - उन्नीस (உன்னீஸ்)


இருபது - बीस (பீஸ்)


முப்பது - तीस (தீஸ்)


நாற்பது - चालीस (சாலீஸ்)


ஐம்பது - पचास (பசாஸ்)


அறுபது - साठ (சாட்)


எழுபது - सत्तर (ஸத்தர்)


எண்பது - अस्सी (அஸ்ஸீ)


தொண்ணூறு - नब्बे (நப்பே)


நூறு - सौ (ஸௌ)


ஆயிரம் - हजार (ஹஜார்)


லட்சம் - लाख (லாக்)


கோடி - क्ररोड़  (கரோட்)                                 
இன்ஷா அல்லாஹ்! தொடரும்....


 
 
 
ஒன்று -  एक (ஏக்)


இரண்டு - ढो (தோ)


மூன்று - तीन (தீன்)


நான்கு - चार (சார்)


ஐந்து - पाँच (பாஞ்ச்)ஆறு - छै (ச்சே)


ஏழு - सात (ஸாத்)


எட்டு - आठ (ஆட்)


ஒன்பது - नौ (நௌ)


பத்து - दस (தஸ்)


பதினொன்று - कियारह (கியாரஹ்)


பன்னிரண்டு - बारह (பாரஹ்)


பதிமூன்று - तेरह (தேரஹ்)


பதினான்கு - चौदह (சௌதஹ்)


பதினைந்து - पन्ढ़्रह (பந்த்ரஹ்)


பதினாறு - शोलाह (ஷோலஹ்)


பதினேழு - सत्रह (ஸத்ரஹ்)


பதினெட்டு - अठारह (அட்டாரஹ்)


பத்தொன்பது - उन्नीस (உன்னீஸ்)


இருபது - बीस (பீஸ்)


முப்பது - तीस (தீஸ்)


நாற்பது - चालीस (சாலீஸ்)


ஐம்பது - पचास (பசாஸ்)


அறுபது - साठ (சாட்)


எழுபது - सत्तर (ஸத்தர்)


எண்பது - अस्सी (அஸ்ஸீ)


தொண்ணூறு - नब्बे (நப்பே)


நூறு - सौ (ஸௌ)


ஆயிரம் - हजार (ஹஜார்)


லட்சம் - लाख (லாக்)


கோடி - क्ररोड़  (கரோட்)                                 
இன்ஷா அல்லாஹ்! தொடரும்....

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...