வெள்ளி, 17 ஜூன், 2011

அறிவோம் ஆங்கிலம் (15) – வாழ்வில் அன்றாடம் பயன்படும் சொற்கள்:

Taxation - வரிவிதிப்பு
Beginner - கற்போர்
Begin the world - வாழ்க்கையை தொடங்கு, புதிய முயற்சியில் இறங்கு
Behalf / On behalf of  - சார்பாக
On behalf of this company - இந்த கம்பனியின் சார்பாக
I speak on my own behalf - நான் என் சார்பாக பேசுகிறேன்
Behave yourself wisely - அறிவுடன் நட
How is your new mobile behaving? - உன் புதிய செல்ஃபோன் எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?
Good behaviour - நன்னடத்தை
Bad behaviour - தீ நடத்தை
Behead - தலையை வெட்டுதல்
Behest - ஆணை (At your behest - உன் ஆணையின் பேரில்) 
Behindhand - வாடகை பாக்கி  
Beholden - கடமைபட்டிருத்தல் (We are much beholden to you for your timely help - தங்களின் காலத்தால் செய்த உதவிக்கு, நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.)
To the behoof of / For the benefit of - நன்மையைக் கருதி
 
Belabour - நையப்புடை
 
Belated - தாமதமாக வருதல் (You are rather belated - நீ சற்று தாமதமாக வந்துள்ளாய்)
Belie - பொய்யாக்கு (You can not belie him - நீ அவனை பொய்யானாக்க முடியாது)
 
Belief - நம்பிக்கை (I have no belief in your honesty - உன் நேர்மையில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை)
 
In the belief - நம்பிக்கையில் (He came to me in the belief that I could help him - நான் அவனுக்கு உதவி செய்வேன் என்னும் நம்பிக்கையில் என்னிடம் வந்தான்)

Taxation - வரிவிதிப்பு
Beginner - கற்போர்
Begin the world - வாழ்க்கையை தொடங்கு, புதிய முயற்சியில் இறங்கு
Behalf / On behalf of  - சார்பாக
On behalf of this company - இந்த கம்பனியின் சார்பாக
Behave yourself wisely - அறிவுடன் நட
Good behaviour - நன்னடத்தை
Bad behaviour - தீ நடத்தை
Behead - தலையை வெட்டுதல்
Behest - ஆணை (At your behest - உன் ஆணையின் பேரில்) 
Behindhand - வாடகை பாக்கி  
Beholden - கடமைபட்டிருத்தல் (We are much beholden to you for your timely help - தங்களின் காலத்தால் செய்த உதவிக்கு, நாங்கள் பெரிதும் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.)
To the behoof of / For the benefit of - நன்மையைக் கருதி
 
Belabour - நையப்புடை
 
Belated - தாமதமாக வருதல் (You are rather belated - நீ சற்று தாமதமாக வந்துள்ளாய்)
Belie - பொய்யாக்கு (You can not belie him - நீ அவனை பொய்யானாக்க முடியாது)
 
Belief - நம்பிக்கை (I have no belief in your honesty - உன் நேர்மையில் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை)
 
In the belief - நம்பிக்கையில் (He came to me in the belief that I could help him - நான் அவனுக்கு உதவி செய்வேன் என்னும் நம்பிக்கையில் என்னிடம் வந்தான்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...