புதன், 22 ஜூன், 2011

முகம், நெற்றி, கண்கள், கண்ணங்கள், காதுகள் - ‌சில உடற்ப‌யி‌ற்‌சிக‌ள்!!!
முக‌த்‌தி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் தாடைகளு‌க்கு ப‌யி‌ற்‌சி வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்றா‌ல், , , யு,  (A, E, U, O)  போ‌ன்ற எழு‌த்து‌க்களை அழு‌த்தமாக ச‌த்தமாக சொ‌ல்லவு‌ம்.க‌ண்களு‌க்கு ந‌ல்ல ப‌யி‌ற்‌சியாக இரு‌க்க வே‌‌ண்டு‌ம் எ‌ன்றா‌ல்
,
க‌ண்களை வ‌ட்ட வடி‌வி‌ல் சு‌ற்‌றி‌ப் பாரு‌ங்க‌ள். அதாவது ஒரு பெ‌‌ரிய வ‌ட்ட‌த்தை க‌ண்களா‌ல் சுழ‌ற்‌றி பா‌ர்‌ப்பது போ‌ல் பா‌ர்‌க்க வே‌ண்டு‌ம்.‌விர‌ல்களை நெ‌‌ற்‌றி‌யி‌ல் வை‌த்து வ‌ட்ட வடி‌வி‌ல் சு‌ற்‌றி சு‌ற்‌றி மசா‌ஜ் செ‌ய்யலா‌ம். இதனா‌ல் முக‌த்‌தி‌ல் ர‌த்த ஓ‌ட்ட‌ம் அ‌திக‌ரி‌க்கு‌ம். அதே சமய‌ம் நெ‌ற்‌றி‌யி‌ல் ஏ‌ற்படு‌ம் சுரு‌க்க‌ங்க‌ள் மறையு‌ம்.


க‌ண்ண‌‌ங்க‌ள் உ‌ப்‌பி இரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று ‌விரு‌ம்புபவ‌ர்க‌ள்,
வா‌யி‌ல் கா‌ற்றை ‌நிறை‌த்து க‌ண்ண‌ங்களை உ‌ப்ப வை‌த்து 10 நொடிக‌ள் இரு‌க்கலா‌ம். இ‌வ்வாறு 10 முறை செ‌ய்தா‌ல் க‌ண்ண‌ங்க‌ள் புசுபுசுவெ‌ன்று மாறு‌ம்.இர‌ண்டு காதுகளையு‌ம் உ‌ள்ள‌ங்கைகளா‌ல் ‌அழு‌த்‌தி‌ப் ‌பிடி‌த்து‌க் கொ‌ள்ளு‌ங்க‌ள். உ‌ங்களா‌ல் எ‌வ்வளவு அழு‌த்தமாக ‌பிடி‌க்க முடியுமோ அ‌வ்வளவு அழு‌த்தமாக ‌பிடி‌த்தபடி 25 வரை எ‌ண்ணுவு‌ம். இ‌வ்வாறு செ‌ய்தா‌ல் காது கே‌ட்கு‌ம் ‌திற‌ன் அ‌திக‌ரி‌க்கு‌ம்.
முக‌த்‌தி‌ல் இரு‌க்கு‌ம் தாடைகளு‌க்கு ப‌யி‌ற்‌சி வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்றா‌ல், , , யு,  (A, E, U, O)  போ‌ன்ற எழு‌த்து‌க்களை அழு‌த்தமாக ச‌த்தமாக சொ‌ல்லவு‌ம்.க‌ண்களு‌க்கு ந‌ல்ல ப‌யி‌ற்‌சியாக இரு‌க்க வே‌‌ண்டு‌ம் எ‌ன்றா‌ல்
,
க‌ண்களை வ‌ட்ட வடி‌வி‌ல் சு‌ற்‌றி‌ப் பாரு‌ங்க‌ள். அதாவது ஒரு பெ‌‌ரிய வ‌ட்ட‌த்தை க‌ண்களா‌ல் சுழ‌ற்‌றி பா‌ர்‌ப்பது போ‌ல் பா‌ர்‌க்க வே‌ண்டு‌ம்.‌விர‌ல்களை நெ‌‌ற்‌றி‌யி‌ல் வை‌த்து வ‌ட்ட வடி‌வி‌ல் சு‌ற்‌றி சு‌ற்‌றி மசா‌ஜ் செ‌ய்யலா‌ம். இதனா‌ல் முக‌த்‌தி‌ல் ர‌த்த ஓ‌ட்ட‌ம் அ‌திக‌ரி‌க்கு‌ம். அதே சமய‌ம் நெ‌ற்‌றி‌யி‌ல் ஏ‌ற்படு‌ம் சுரு‌க்க‌ங்க‌ள் மறையு‌ம்.


க‌ண்ண‌‌ங்க‌ள் உ‌ப்‌பி இரு‌க்க வே‌ண்டு‌ம் எ‌ன்று ‌விரு‌ம்புபவ‌ர்க‌ள்,
வா‌யி‌ல் கா‌ற்றை ‌நிறை‌த்து க‌ண்ண‌ங்களை உ‌ப்ப வை‌த்து 10 நொடிக‌ள் இரு‌க்கலா‌ம். இ‌வ்வாறு 10 முறை செ‌ய்தா‌ல் க‌ண்ண‌ங்க‌ள் புசுபுசுவெ‌ன்று மாறு‌ம்.இர‌ண்டு காதுகளையு‌ம் உ‌ள்ள‌ங்கைகளா‌ல் ‌அழு‌த்‌தி‌ப் ‌பிடி‌த்து‌க் கொ‌ள்ளு‌ங்க‌ள். உ‌ங்களா‌ல் எ‌வ்வளவு அழு‌த்தமாக ‌பிடி‌க்க முடியுமோ அ‌வ்வளவு அழு‌த்தமாக ‌பிடி‌த்தபடி 25 வரை எ‌ண்ணுவு‌ம். இ‌வ்வாறு செ‌ய்தா‌ல் காது கே‌ட்கு‌ம் ‌திற‌ன் அ‌திக‌ரி‌க்கு‌ம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...