சனி, 22 அக்டோபர், 2011

இணையத்தின் (Internet) வரலாறு - ஓர் அறிமுகம்!

 

1962 – Intergalactic Network குறித்த கருத்துக்களை J.C.R.லிக்லிடர் அறிமுகப்படுத்தினார்.


1974 – வின்ட் சேர்ப் மற்றும் பாப்கான் ஆகியோர் இந்டெர்னெட் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் Transmission Control Protocol Pape  இல் பயன்படுத்தினர்.

1976 – Dr.ரொபர்ட் மெக்காபே தரவுகளை விரைவில் இடமாற்றிக்கொடுக்க உதவும்  Ethernet   மற்றும் Coaxial Cable  இனைக் கண்டுபிடித்தார். Ethernet ஒரு சிறிய பகுதிக்கான Local Area Networks (LAN) இனை ஏற்படுத்த மிக இன்றியமையாத ஒன்று.

1978 – பெரிதுவெக் தனது minicomputer மூலமாக 400 User களுக்கு முதன் முதலாக Spam email இனை அனுப்பினார்.

1983 – இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதியில் தான் எல்லா மெஷின்களும் Arpanet உடன் இணைக்கப்பட்டது. இந்த Arpanet Transmission Control Protocol மற்றும் internet protocol  ஆகியவற்றை உபயோகிக்கப் பயன்படுகிறது. இது தான் பின்னர் இன்டர்நெட்டின் மையமானது.

1984 – Internet Engineering Task Forceஇனால் வெளியிடப்பட்ட செய்தித்தாள் ஒன்றில் Dr. ஜோன் போஸ்டல் .com, .org, .gov, .edu, .mil போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான தனது எண்ணத்தை விளக்கினார்.

1985 – அனைத்து  NSFNET Program இற்கு   TCP/IP ஆகியன கட்டளைகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும் என National Science Foundation இல் இணைந்தகொண்ட டென்னிஸ் ஜென்னிங்ஸ் வலியுறுத்தினார்.

1987 – Compuserve தற்செயலாக Graphics Interchange Formate (GIF) Image இனை வெளியிட்டது. இவ்வாறானதொரு முறை தொழில்நுட்பத்தில் உள்ளமை அந்நேரத்தில் கண்டறியப்படவில்லை.

1989 – The World Internet Service provider முதல் commercial Dial up internet  இனை வழங்கியது.

1992 – Word Wide Web இனை முதன் முதலாக Corporation for Research and Educational Networking வெளியிட்டது.

1993 – முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட Internet browser Md Mosaic For X இனை இலினோய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மார்க் ஆண்ட்ரசன் உருவாக்கினார்.

1994 – Pizza Hut முதன் முதலில் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் order செய்யும்  முறையை வெப்சைட் மூலம் அறிமுகப்படுத்தியது.

1995 – தற்போது ebay எனப்படும்  Auction Web இனை பியரி ஒமிட்யாது வெளியிட்டார்.

1996 – Network of research and Education institutions எனப்படும் Internet 2 வெளியிடப்பட்டது.  Hotmail ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

1998 – Andy Bechtolsheim இடமிருந்து Google  நிதியினைப் பெற்றது.

1999 –  Wi-fi Wireless internet technology வெளியிடப்பட்டது.

2001 – விக்கிபீடியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2003 – iTunes stores இனை Apple ஆரம்பித்தது.

2004 – ஏப்ரல் மாதம் 1 ஆம் தேதி Google 1 GB அளவில் தரவுகளைப் பகிரக்கூடிய Gmail  இனை ஆரம்பித்தது. hotmail மற்றும் yahoo முறையே 2MB  மற்றம் 4MB அளவில் தரவுகளைப் பகிர்ந்துவந்த நிலையில் Gmail  இன் இந்த அறிவித்தலை மக்கள் April Fool  நிகழ்வாகக் கருதினர்.

2005 –  Youtube ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2006 – டாம் சகொல்லா Twitter இனை அறிமுகப்படுத்தி ஆரம்பித்து வைத்தார்.

2009 –Mobile data traffic exceeded அறிமுகம்.
 
 
நன்றி: தமிழ்சோர்ஸ்

 

1962 – Intergalactic Network குறித்த கருத்துக்களை J.C.R.லிக்லிடர் அறிமுகப்படுத்தினார்.


1974 – வின்ட் சேர்ப் மற்றும் பாப்கான் ஆகியோர் இந்டெர்னெட் என்ற வார்த்தையை முதன் முதலில் Transmission Control Protocol Pape  இல் பயன்படுத்தினர்.

1976 – Dr.ரொபர்ட் மெக்காபே தரவுகளை விரைவில் இடமாற்றிக்கொடுக்க உதவும்  Ethernet   மற்றும் Coaxial Cable  இனைக் கண்டுபிடித்தார். Ethernet ஒரு சிறிய பகுதிக்கான Local Area Networks (LAN) இனை ஏற்படுத்த மிக இன்றியமையாத ஒன்று.

1978 – பெரிதுவெக் தனது minicomputer மூலமாக 400 User களுக்கு முதன் முதலாக Spam email இனை அனுப்பினார்.

1983 – இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதம் முதலாம் தேதியில் தான் எல்லா மெஷின்களும் Arpanet உடன் இணைக்கப்பட்டது. இந்த Arpanet Transmission Control Protocol மற்றும் internet protocol  ஆகியவற்றை உபயோகிக்கப் பயன்படுகிறது. இது தான் பின்னர் இன்டர்நெட்டின் மையமானது.

1984 – Internet Engineering Task Forceஇனால் வெளியிடப்பட்ட செய்தித்தாள் ஒன்றில் Dr. ஜோன் போஸ்டல் .com, .org, .gov, .edu, .mil போன்றவற்றை பயன்படுத்துவதற்கான தனது எண்ணத்தை விளக்கினார்.

1985 – அனைத்து  NSFNET Program இற்கு   TCP/IP ஆகியன கட்டளைகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டும் என National Science Foundation இல் இணைந்தகொண்ட டென்னிஸ் ஜென்னிங்ஸ் வலியுறுத்தினார்.

1987 – Compuserve தற்செயலாக Graphics Interchange Formate (GIF) Image இனை வெளியிட்டது. இவ்வாறானதொரு முறை தொழில்நுட்பத்தில் உள்ளமை அந்நேரத்தில் கண்டறியப்படவில்லை.

1989 – The World Internet Service provider முதல் commercial Dial up internet  இனை வழங்கியது.

1992 – Word Wide Web இனை முதன் முதலாக Corporation for Research and Educational Networking வெளியிட்டது.

1993 – முதன் முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட Internet browser Md Mosaic For X இனை இலினோய்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த மார்க் ஆண்ட்ரசன் உருவாக்கினார்.

1994 – Pizza Hut முதன் முதலில் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் order செய்யும்  முறையை வெப்சைட் மூலம் அறிமுகப்படுத்தியது.

1995 – தற்போது ebay எனப்படும்  Auction Web இனை பியரி ஒமிட்யாது வெளியிட்டார்.

1996 – Network of research and Education institutions எனப்படும் Internet 2 வெளியிடப்பட்டது.  Hotmail ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

1998 – Andy Bechtolsheim இடமிருந்து Google  நிதியினைப் பெற்றது.

1999 –  Wi-fi Wireless internet technology வெளியிடப்பட்டது.

2001 – விக்கிபீடியா ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2003 – iTunes stores இனை Apple ஆரம்பித்தது.

2004 – ஏப்ரல் மாதம் 1 ஆம் தேதி Google 1 GB அளவில் தரவுகளைப் பகிரக்கூடிய Gmail  இனை ஆரம்பித்தது. hotmail மற்றும் yahoo முறையே 2MB  மற்றம் 4MB அளவில் தரவுகளைப் பகிர்ந்துவந்த நிலையில் Gmail  இன் இந்த அறிவித்தலை மக்கள் April Fool  நிகழ்வாகக் கருதினர்.

2005 –  Youtube ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

2006 – டாம் சகொல்லா Twitter இனை அறிமுகப்படுத்தி ஆரம்பித்து வைத்தார்.

2009 –Mobile data traffic exceeded அறிமுகம்.
 
 
நன்றி: தமிழ்சோர்ஸ்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...