வெள்ளி, 27 மே, 2011

அறிவோம் ஆங்கிலம் (14) – வாழ்வில் அன்றாடம் பயன்படும் சொற்கள்:

Befittin answer - உரிய விடை
The day before yesterday - நேற்றைக்கு முன் தினம் (முந்தாநாள் )
The year before last year - சென்ற ஆண்டுக்கு முந்தைய வருடம்
Two days before Eid - ஈத் பெருநாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்
Before the holidays - விடுமுறை நாட்களுக்கு முன்
Since before the war - போருக்கு முன்னால்
In front of (guest) - (விருந்தினருக்கு) முன்
In the presence of (judge) - (நடுவர்) முன்னிலையில்
Rather than - காட்டிலும், விட
In advance - முன் கூட்டியே
Please let me know in advance - தயவுசெய்து எனக்கு முன் கூட்டியே தெரிவியுங்கள்.
In anticipation - எதிர்பார்த்து
Ask earnestly - நேர்மையாக கேள்
I beg your favour - நான் உன் உதவியை வேண்டுகிறேன்
I beg to say - நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்
I beg your pardon - மறுமுறையும் கூற வேண்டுகிறேன்
Begger-man  - பிச்சைக்காரன்
Begger-woman  - பிச்சைக்காரி
You lucky begger! - சரியான ஆளப்பா நீ!
What a beggarly salary!  - என்ன பிச்சைக்கார சம்பளம்!

Befittin answer - உரிய விடை
The day before yesterday - நேற்றைக்கு முன் தினம் (முந்தாநாள் )
The year before last year - சென்ற ஆண்டுக்கு முந்தைய வருடம்
Two days before Eid - ஈத் பெருநாளுக்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்
Before the holidays - விடுமுறை நாட்களுக்கு முன்
Since before the war - போருக்கு முன்னால்
In front of (guest) - (விருந்தினருக்கு) முன்
Rather than - காட்டிலும், விட
In advance - முன் கூட்டியே
Please let me know in advance - தயவுசெய்து எனக்கு முன் கூட்டியே தெரிவியுங்கள்.
In anticipation - எதிர்பார்த்து
Ask earnestly - நேர்மையாக கேள்
I beg your favour - நான் உன் உதவியை வேண்டுகிறேன்
I beg to say - நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்
I beg your pardon - மறுமுறையும் கூற வேண்டுகிறேன்
Begger-man  - பிச்சைக்காரன்
Begger-woman  - பிச்சைக்காரி
You lucky begger! - சரியான ஆளப்பா நீ!
What a beggarly salary!  - என்ன பிச்சைக்கார சம்பளம்!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...