சனி, 16 ஏப்ரல், 2011

தெரியுமா செய்தி? - பொதுஅறிவுத் தகவல் (5):

பூமி, சூரியன் மற்றும் நிலவு பற்றிய அறிவியல் செய்திகள்:


பூமியின் மேற்பரப்பளவு    : 510100500 ச. கி. மீ. (100%)
 
பூமியின் நிலப்பரப்பளவு  : 148950800 ச. கி. மீ. (29.2%)
 
பூமியின் நீர் பரப்பளவு : 361149700 ச.கி.மீ. (70.8%)
 
பூமியின் எடை : 5.98 x 10 24  கி.மீ.பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் : 149407000 கி.மீ.


பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் : 364000 கி.மீ.


பூமி தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 23 மணி நேரம், 56 நிமிடம், 4.90 நொடிகள்.
 
 
 
நிலவு தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 271/3நாட்கள்.

சூரியன் தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 26 நாட்கள்,  9 மணி நேரம், 7 நிமிடம்.ஒரு மாதத்தின் கால அளவு : 30 நாட்கள், 10 மணி நேரம், 12 நிமிடம்.

பூமி சூரியனைச் சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 365 நாட்கள், 5 மணி நேரம்,  48 நிமிடம், 45.51 நொடிகள்.


 
நிலவு பூமியைச் சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 29½ நாட்கள்.

சூரியனின் ஆயுட்காலம் : 1000 கோடி வருடங்கள்.

 
பூமியின் தோற்றம் : 1955805103 வருடங்கள்.
 
சூரியனின் தோற்றம் : 4.5 கோடி வருடங்கள்.
 
சூரியனின் கதிர்கள் பூமியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 8 நிமிடம், 16.6 நொடிகள். 

நிலவின் வெளிச்சம் பூமியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 1.3 நொடிகள். 


 
சூரியனின் வெப்பநிலை : 270 லட்சம் ° செல்ஷியஸ்
 
 
 
நிலவின் வெப்பநிலை : பகலில் : 180 ° செல்ஷியஸ் , இரவில் : 100 ° செல்ஷியஸ்


 
சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 2 நிமிடம், 24 நொடிகள்.

 
 
சூரியன் தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும்  வேகம்: நொடிக்கு 250 கி.மீ.

பூமி தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும்  வேகம் : மணிக்கு 1620 கி. மீ. மற்றும் நொடிக்கு 2.98 கி. மீ.

 

பூமியின் புவிஈர்ப்பு விசை : நொடிக்கு 9.8 மீ.

பூமியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு நீர் ஆவியாக வெளியேறும் அளவு : 577000 கியூபிக் கி.மீ. தண்ணீர்.

 
சூரியனின் வெளிப்பரப்பின் வெப்பநிலை : 11000 ° செல்ஷியஸ்
 
சூரியனின் மையப்பகுதியின் வெப்பநிலை : 400000000 ° செல்ஷியஸ்

 
பூமியின் மைய வெப்பநிலை : 3000 ° செல்ஷியஸ்  (5400 °  பாரான்கீத்)

பூமி, சூரியன் மற்றும் நிலவு பற்றிய அறிவியல் செய்திகள்:


பூமியின் மேற்பரப்பளவு    : 510100500 ச. கி. மீ. (100%)
 
பூமியின் நிலப்பரப்பளவு  : 148950800 ச. கி. மீ. (29.2%)
 
பூமியின் நீர் பரப்பளவு : 361149700 ச.கி.மீ. (70.8%)
 
பூமியின் எடை : 5.98 x 10 24  கி.மீ.பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் : 149407000 கி.மீ.


பூமிக்கும் நிலவுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் : 364000 கி.மீ.


பூமி தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 23 மணி நேரம், 56 நிமிடம், 4.90 நொடிகள்.
 
 
 
நிலவு தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 271/3நாட்கள்.

சூரியன் தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 26 நாட்கள்,  9 மணி நேரம், 7 நிமிடம்.ஒரு மாதத்தின் கால அளவு : 30 நாட்கள், 10 மணி நேரம், 12 நிமிடம்.

பூமி சூரியனைச் சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 365 நாட்கள், 5 மணி நேரம்,  48 நிமிடம், 45.51 நொடிகள்.


 
நிலவு பூமியைச் சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 29½ நாட்கள்.

சூரியனின் ஆயுட்காலம் : 1000 கோடி வருடங்கள்.

 
பூமியின் தோற்றம் : 1955805103 வருடங்கள்.
 
சூரியனின் தோற்றம் : 4.5 கோடி வருடங்கள்.
 
சூரியனின் கதிர்கள் பூமியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 8 நிமிடம், 16.6 நொடிகள். 

நிலவின் வெளிச்சம் பூமியை அடைய எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 1.3 நொடிகள். 


 
சூரியனின் வெப்பநிலை : 270 லட்சம் ° செல்ஷியஸ்
 
 
 
நிலவின் வெப்பநிலை : பகலில் : 180 ° செல்ஷியஸ் , இரவில் : 100 ° செல்ஷியஸ்


 
சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் : 2 நிமிடம், 24 நொடிகள்.

 
 
சூரியன் தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும்  வேகம்: நொடிக்கு 250 கி.மீ.

பூமி தன்னைத் தானே சுற்றிவதற்கு எடுத்துக்கொள்ளும்  வேகம் : மணிக்கு 1620 கி. மீ. மற்றும் நொடிக்கு 2.98 கி. மீ.

 

பூமியின் புவிஈர்ப்பு விசை : நொடிக்கு 9.8 மீ.

பூமியிலிருந்து ஒரு வருடத்திற்கு நீர் ஆவியாக வெளியேறும் அளவு : 577000 கியூபிக் கி.மீ. தண்ணீர்.

 
சூரியனின் வெளிப்பரப்பின் வெப்பநிலை : 11000 ° செல்ஷியஸ்
 
சூரியனின் மையப்பகுதியின் வெப்பநிலை : 400000000 ° செல்ஷியஸ்

 
பூமியின் மைய வெப்பநிலை : 3000 ° செல்ஷியஸ்  (5400 °  பாரான்கீத்)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

மின்னஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொள்ள...